Статии

Правилник Траялен шампионат 2017

10 март

Правилник
за провеждане на състезание по офроуд
част от Траялен шампионат „4х4 Екстрийм”

версия от 11.12.2016 г.
1.Участие:

Състезанието е между високопроходими автомобили с две оси и маса до 3т. Автомобилите трябва да отговарят на техническите изисквания, които са описани в отделен документ и се прилагат към правилника. Състезанието се провежда по отворено трасе разделено на екстремни зони с препятствия. Право на участие имат всички заплатили таксата за участие, с изключение на видимо употребилите алкохол или упойващи вещества. За целта преди старта на всяка зона всички участници задължително преминават през проба за алкохол в дъха. Употребата на упойващи вещества се определя визуално от съдиите. Ако у съдията възникне съмнение за употреба на упойващи вещества състезателят ще бъде проверен с полеви тест. До старт се допускат само автомобили отговарящи на техническите изисквания. За да стартират автомобилите трябва да са със залепен стикер за технически преглед, залепени стартови номера и стикери на спонсорите. Всички екипажи задължително трябва да носят адекватни каски. Състезателите нямат право да ползват вериги или автомобилите да са оборудвани с тракове. Водачите ще могат да имат и помощник(навигатор), който да ги насочва през зоните.

Участието на лица под 18год. става след писменото съгласие на техен родител( настойник).

2. Класове

Състезанието се провежда в три класа: Стандартен, Модифициран и Прототип.

3.Начин на оценяване на екипажите:

Трасето е отворено и се състои от отделни зони. Зоните се отварят и се затварят по няколко едновременно. Екипажите в отделните класове се разделят на групи и преминават определените им зони по жребий, като важи принципът на ротацията – първият стартирал в първата зона, на следващата става последен, вторият първи, третият втори и т.н. При повикване и неявяване на екипажа на входа на зоната до 5 минути, той губи правото си да стартира в зоната. Екипажът може да поиска 15 мин. отсрочка за стартиране в зоната. При използване на такава отсрочка екипажът може да пропусне редът си на стартиране и получава наказание от 200 наказателни точки при стартиране в зоната. След изтичане на отсрочката, ако епипажът не е готов да стартира – машината трябва да е на старта на зоната, той губи правото си да стартира в зоната и тогава не му се начислява наказанието от 200 точки.

За всяка зона отговарят полеви съдии.

Всяка зона има вход, изход и врати.

Контролното време за преминаване на зона е 15 мин.

Нестартиране в зона се наказва с 700 наказателни точки.

Вход – екипажът и автомобилът могат да влязат в зоната само през нейния вход. Навигаторът може да е извън автомобила при влизане в зоната. Състезателите могат да ползват лебедки, крикове, пътеки, котви, които трябва да са част от оборудването на автомобила или да бъдат внесени от навигатора в зоната, веднага след пускане на времето и преди навлизане на автомобила в зоната.

Врата – това е мислената линия между 2 колчета поставени на определени места в зоната. Вратата има посока на преминаване(вход-изход). Едното колче е маркирано и то определя посоката на вратата. На входа маркираното колче се намира отляво на автомобила. Всяка непремината врата носи по 100 наказателни точки. Ширината на вратата трябва да минимум 3 м. За премината(взета) се смята врата премината от целия джип при движение напред в указаната на вратата посока, като накрая колчетата на вратата не са съборени на земята или счупени. Ако при преминаването на врата се събори или счупи колче, екипажът получава 50 наказателни точки – „половин врата“. За да се зачете „половин врата“, предните 2 колела на автомобила трябва да са преминали изцяло през вратата, преди да се събори или счупи колче от нея, а движението на автомобила да продължи напред. Подаване на предните 2 колела през вратата и връщане назад не се брои за премината врата или половин врата. Всяко преминаване на врата в грешната посока води до наказание от 100 точки. Вътре в зоната може да се заобикалят(пропускат) врати.

Изход на зоната
– Изходът на зоната е обозначен. Във всяка зона на екипажите се засича времето за преминаване. Целият екипаж, автомобилът и цялото оборудване трябва да преминат през изхода на зоната за да се спре времето и зоната да се отбележи като успешно премината. При просрочване на контролното време полевият съдия изважда автомобила от зоната и изчислява натрупаните наказания. Същото важи и при излизане на автомобила извън зоната с две колела едновременно (гумите да излязат изцяло извън лентата), като времето за преминаване в този случай е равно на контролното време.

По време на преминаването на всяка зона, за всяка грешка съдията начислява наказателни точки. Състезателите могат да ползват оборудването внесено при влизането в зоната (точка Вход) .Не се допуска внасянето на помощни средства отвън след влизане на автомобила в зоната. Не се допуска използването на повече от две пътеки, като максималната им дължина е 1,5м. Навигаторът има право да се движи пеша по трасето и да помага на пилота. При движение на автомобила през зоната хората седнали вътре трябва да са със закопчани предпазни колани и поставени и закопчани каски.
Изключение прави преминаването на(над) опасни водни препятствия. При преминаване на(над) опасни водни препятствия участниците трябва да разкопчаят коланите си, ако съдията ги инструктира за това.
Ако седалката и колана на навигатора в класове Прототип и Модифициран не са спортни, той няма право да седи вътре в джипа.
Навигаторът извън автомобила също трябва да е с поставена и закопчана каска.
Не се разрешава използването на земекопни инструменти, както и умишлената промяна на препятствията.
Навигаторът може да балансира автомобила в движение само посредством колан(въже) завързан за него. Балансирането в движение чрез стъпването на степенки, висенето от врати и прозорци се наказва.
Клатенето/бутането/дърпането на автомобила без колан се наказва.
Автомобилът може да бъде повдиган само с крик(джек). Не се позволява повдигане и клатене на джипа с пътеки. Не се позволява подлагане и наместване на пътеки, ако има движение на гумите на джипа.

Полевите съдии нямат право да навигират екипажа. Функцията на полевия съдия в зоната е единствено да отразява случващото се в зоната.

Екипажът няма право да се движи по трасето с ненавито въже на лебедката, въже на лебедката прибрано в купето или влачещ се колан. Съдията трябва да спре движението на екипажа, но не и времето, до прибиране на въжето или колана. Въжето може да бъде навито на лебедката или на специални куки на бронята на автомобила.

Движението между зоните и в района около тях става със скорост не по-висока от 20км/ч.

Класирането на екипажите е по сбора на наказателните точки, с които всеки екипаж е преминал зоните.

Наказателни точки се начисляват за:
Нестартиране в зона - 700 т.
Непреминаване на целия джип през врата – 100 т.
Половин врата – 50 т.
Грубо държане, реплики към полеви съдия - 100т.
Сваляне на каска или движение с незакопчана каска – 100 т.
Използване на лебедка без успокоител на въжето – 100 т.
Докосване с ръка, крак или тяло на опънато въже на лебедка (1) – 100 т.
Балансиране, клатене/бутане/дърпане на джипа без колан(въже) – 100 т.
Увиване на колана за балансиране около тялото или ръката– 100 т.
Незакопчан предпазен колан по време на движение (2) – 100 т.
Умишлено променяне на трасето (3) – 100 т.
Ползване на лебедка (4) – 50 т.
Ползване на стълба( пътека, трупче, подпора) (5) – 10 т.
Ползване на крик( джек) (6) – 10 т.
Съборено или счупено колче (7) – 10 т.
Настъпване(скъсване) на лента (8 ) – 10 т.
Време за преминаване на зона (9) – 6т/мин; 1т/10 сек.

Легенда:

(1) може да се „работи“ с опънато въже на лебедка само чрез колан с дължина минимум 2м.
(2) предпазният колан може да бъде разкопчан при опасно водно препятствие, ако съдията инструктира екипажа за това
(3) Екипажът няма право на мести/променя елементи от трасето
(4) За всеки цикъл „закачване-теглене-откачване” на куката
(5) За всеки цикъл „поставяне-преминаване-вдигане” на стълбата
(6) За всеки цикъл „поставяне-вдигане-спускане до земята” на крика
(7) За „съборено” се счита колче, което лежи на земята минимум на 2 точки от дължината си
(8 ) За всяко колело настъпило лентата
(9) Времето за преминаване на трасето ще се закръглява до 10 секунди по математическото правило( напр. 15’24” се закръглява на 15мин и 20 сек, а 15’25” се закръглява на 15мин и 30 сек)

4.Ползване на асистенция.

Асистираща машина.
Екипажите не могат да ползват асистираща машина по време на преминаване през зоната. Асистиращите машини могат да бъдат ползвани само за стационарни опорни точки при самоизвличане. След изтичане на контролното време или след отказване на екипажа асистиращата машина може да извади състезателната машина извън зоната. При обръщане, ако екипажът не може да изправи машината сам, той следва да се откаже и асистиращата машина ще го евакуира от трасето.
Помощ от публиката.
Помощ от публиката не може да се използва. При обръщане публиката може да изправи автомобила след поискване от полевия съдия или екипажа. Това е равносилно на отказване на екипажа.

5. Дисквалификация при:

Ползване на оборудване внесено отвън.
Промяна на препятствията чрез използване на земекопни инструменти и рязане на дървета.
Дисквалификацията важи само за съответната зона и екипажът се наказа с 700 наказателни точки.
Грубо неспазване на правилата и непристойно поведение – по решение на главния съдия.
Движение между зоните и в района около тях със скорост по-висока от 20км/ч., което застрашава живота и здравето на публиката и участниците – по решение на главния съдия.
Дисквалификациите по тази точка важат за цялото състезание.

6
.Класиране:
За всеки етап: класирането се извършва по броя на наказателите точките начислени на екипажа след преминаване на зоните. Подреждането е по възходящ ред на точките. Официалните резултати се обявяват от организатора на предвидените за това места, спрямо предварително обявената програма от организатора.
При допуснати грешки, организаторите имат право да променят обявеното етапно класиране преди старта на следващия етап.

Главното класиране: се извършва след сумиране на резултатите на екипажите от отделните етапи(дни).
Ако два екипажа спорят за призовите места (от първо до трето) и имат равен брой точки се измерва диаметъра на гумите на двете машини. Предимство в класирането получава екипажът състезавал се с гуми с по-малък диаметър.
Главното класиране се обявява от организатора по време на награждаването, след като са обявени етапните резултати и са разгледани всички възражения.

7. Възражения(контестации):
Възражения се подават в писмен вид до 30 минути след обявяването на етапните класирания при Главния съдия. Единствено снимки и видео клипове се приемат, като доказателствен материал в подкрепа или срещу на тезата на подалия възражение.

Състезания за 2020

 • 1 - 2Август

  Бабово 4х4 Екстрийм

  начало 10:00

 • 29 - 30Авг

  Зверино 4х4 Екстрийм

  начало 10:00

 • 26 - 27Сеп

  Севлиево 4х4 Екстрийм

  начало 10:00